1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lampy-24.pl zwany w dalszej części Sklepem, jest własnością firmy PAULA COMPANY Paulina Sulma, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 95, 43 -100 Tychy, NIP: 646 - 281 - 38 - 87,  kontakt tel. kom. +48 507 775 468.

1.2 Stroną dokonującą zamówienia i zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem.

1.3 Stroną zajmującą się obsługą Klienta w szczególności przyjmującą, potwierdzającą i realizującą zamówienia jest firma PAULA COMPANY Paulina Sulma zwana w dalszej części Administratorem.

1.4 Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu Sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

1.5 Ceny produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT i wliczoną opłatę KGO) i są wyrażone w złotych polskich.

1.6 Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą różnić się nieznacznie od ich rzeczywistych produktów ze względu na zastosowane przez producenta technologie drukarskie i fotograficzne, skutkujące fałszywym odzwierciedleniem barwy lub odcienia tych produktów.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 Zamówienia produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez Administratora na stronie Sklepu. 

2.2 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.3 Zakupione produkty w Sklepie są doręczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.4 Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

2.5 W sytuacji podania przez zamawiającego błędnych danych w formularzu zamówienia, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi zamawiający.

3. ZASADY PŁATNOŚCI

3.1 Klient może dokonać płatności w następujących formach:

a) przelew tradycyjny na nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A 49 1090 1652 0000 0001 4417 7349, którego posiadaczem jest właściciel sklepu, firma PAULA COMPANY Paulina Sulma, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 95, 43 -100 Tychy,

b) płatności internetowe realizowane za pośrednictwem PayU S.A. - płatność za pomocą ePrzelewu (m.in. Bank PEKAO S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A.,Bank Millennium S.A., Plus Bank S.A., Idea Bank S.A., PKO BP S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Toyota Bank Polska S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Euro Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BPH S.A., Alior Bank S.A., mBank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy, Bank Pocztowy),   

c) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera

3.2 W przypadku wyboru sposobu płatności określonych w pkt 3.1 ust. a i b regulaminu, czas oczekiwania Sklepu na opłacenie przez klienta zamówienia wynosi 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

4. DOSTAWA I KOSZTY

4.1 Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o tym fakcie, w celu wyliczenia kosztów przesyłki zagranicznej.

4.2 Sklep umożliwia klientom odbiór osobisty zamówionych towarów. By klient mógł skorzystać z tej opcji dostawy, w formularzu składania zamówienia musi wybrać sposób dostawy oznaczony jako "Odbiór osobisty". Odbiór zamówionych produktów następuje po poinformowaniu klienta przez Sklep o skompletowaniu zamówienia i przygotowaniu go do odbioru osobistego.

4.3 W przypadku realizacji większych zamówień, Administrator jest uprawniony w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.  

4.4 Koszty dostawy widoczne są w cenniku udostępnionym przez Sklep oraz w formularzu składania zamówienia.

5. GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

5.1 Produkty prezentowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

5.2 W chwili odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca winien sprawdzić czy opakowanie z produktem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

5.3 Po odbiorze przesyłki należy w terminie 2 dni dokonać oględzin zakupionego towaru celem ustalenia jego kompletności, w przypadku jakichkolwiek braków należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

5.4 W przypadku reklamacji wadliwy produkt należy zapakować w opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje, itp.) i skontaktować się z Administratorem. 

5.5 Do podlegającego reklamacji produktu należy dołączyć kopie dowodu zakupu oraz opis problemu.

5.6 Jeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (np. z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

5.7 Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (listem poleconym na adres PAULA COMPANY Paulina Sulma, ul. Dąbrowskiego 95, 43 -100 Tychy,bądź na adres mailowy: kontakt@lampy-24.pl) w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przesyłki zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep zobligowany jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia złożonego przez konsumenta w formie mailowej.

Wzór pisma do złożenia stosownego oświadczenia można pobrać z www.federacja-konsumentow.org.pl/wzory/19.doc

Zgodnie z art 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumentach - Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi przy zakupie produktów spersonalizowanych, wykonanych na indywidualne zamówienie według specyfikacji klienta. Dotyczy to produktów, w których konsument ma prawo wyboru koloru produktu, barwy światła, materiału wykonania etc. spośród udostępnionych przez sklep możliwych kombinacji. Sklep zobowiązuje się do umieszczenia stosownej informacji dot. wyłączenia produktu z prawa do odstąpienia od umowy na karcie takiego produktu.

5.8 Zwracany lub reklamowany towar należy odesłać na adres XLAMP Salon Oświetlenia, ul. Dąbrowskiego 95, 43-100 Tychy.

5.9 Sklep lampy-24.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, lampy-24.pl nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy. Należność za towar zostanie kupującemu zwrócona w przeciągu 14 dni na wskazany przez niego numer rachunku bankowego. W przypadku płatności dokonanych za pomocą karty płatniczej, zwrot ten zostanie dokonany na kartę płatniczą, którą dokonano zakupu.

5.10 Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

5.11 Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. 

5.12 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Administratorem danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystających ze sklepu internetowego działającego pod adresem http://lampy-24.pl jest firma PAULA COMPANY Paulina Sulma, z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 95, posiadająca NIP: 646 - 281 - 38 - 87.

6.2 Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach: realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz jego archiwizacji na potrzeby ewentualnych reklamacji zakupionych towarów oraz poznania opinii po dokonanym zamówieniu.

6.3 Złożone zamówienie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu.

6.4 Podanie swoich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym (Klientem). Niniejsze dane dotyczą w szczególności podania przez Klienta Jego:

1. imienia i nazwiska

2. aktualnego adresu e-mail

3. numeru telefonu

4. adresu doręczenia przesyłki

5. adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny niż dostawy

6. nazwy firmy (w przypadku wystawienia faktury VAT)

7. numeru NIP

8. daty urodzenia - podanie tych danych nie jest obowiązkowe

6.5 Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6.8 Bezpośredni dostęp do danych osobowych Klientów sklepu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy zajmujący się jego obsługą.

6.9 Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także może zwrócić się do Administratora z żądaniem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz ich przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6.10 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

1. firmie DPD Polska z siedzibą przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, wyłącznie w celu realizacji przesyłki. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu,

2. firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wyłącznie w celu zrealizowania płatności,

3. firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470, wyłącznie w celu zbadania satysfakcji Klienta po dokonanym w Sklepie zakupie w ramach programu „Zaufane Opinie” .Powyższy program polega na przesyłaniu ankiety przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ankiety te służą uzyskaniu od Użytkownika (Klienta sklepu lampy-24.pl) opinii na temat transakcji dokonywanej w Sklepie www.lampy-24.pl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Prezentacja zawartości Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

7.2 Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

7.3 Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

7.4  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie ustawy.

7.5 Regulamin obowiązuje od dnia 22.09.2018 r